Még nem regisztráltam

REGISZTRÁLOK

A Magyar Társasházkezelők Országos Szakmai Szövetsége - Etikai Kódex
A Szövetség célja, hogy az Etikai Kódex önkéntes vállalása alapján szabályozza a tagjaitól elvárható magatartást, a lakástulajdonosokkal a szakma többi képviselőjével, és az üzleti élet egyéb szereplőivel szemben.

1. A lakástulajdonosokkal szembeni bizalmi kötelezettség

A társasházkezelő lelkiismeretesen, részrehajlás nélkül képviseli ügyfelei érdekeit, és semmilyen tevékenységben nem vesz részt, amely az általa képviselt tulajdonközösség érdeke ellen szól, és nem képvisel olyan üzleti érdeket sem, amely ellentétes a tulajdonközösség érdekeivel.

2. Könyvelés és beszámolás, a tulajdonközösség ingatlanának kezelése

A társasházkezelő pontos pénzügyi és az ingatlan állapotát tükröző nyilvántartást készít és vezet, melybe az ügyfél minden (előzetesen egyeztetett) időben betekinthet, számára hozzáférhető.

A társasházkezelő a számvizsgáló bizottsággal egyeztetve, de legalább a törvény által előírt rendszeres időközönként gazdasági beszámolót készít az általa képviselt társasházak részére.

A társasházkezelő mindig a valóságnak megfelelően ismerteti a tulajdonközösség ingatlanával, vagy az azzal összefüggő műveletekkel kapcsolatos adatokat.

A társasházkezelő végzi az általa felügyelt lakóingatlanok kezelését, karbantartását, és mindent megtesz, hogy azokat megvédje minden előrelátható veszélytől és veszteségtől. Az ezzel kapcsolatos információkat a tulajdonközösség elé tárja, hogy a megfelelő döntést meghozhassák, a szükséges intézkedéseket megtehessék, illetve az intézkedés anyagi feltételeit biztosíthassák.

Amennyiben az ingatlan tulajdonosai nem a megfelelő döntést hozzák, vagy egy szükséges intézkedés anyagi fedezetét nem biztosítják, a társasházkezelő köteles ügyfeleit az intézkedés minden előrelátható következményéről a megfelelő módon tájékoztatni.

3. Az ügyfelek pénzalapjainak védelme

A társasházkezelő nem keveri a saját, a vállalkozás pénzalapjait a társasház pénzalapjaival, és nem használja fel egyik társasház pénzalapját egy másik társasház javára. A társasház pénzalapját egyéb megállapodás hiányában megbízotti bankszámlán vezeti valamely pénzintézetben.

A társasházkezelő a tulajdonközösségek pénzalapjait gondosan kezeli és védi minden előrelátható eseménnyel és veszteséggel szemben.

4. A megvesztegetés tilalma

A társasházkezelő a tulajdonostársak érdekében szolgáltató magánszemélytől, szervezettől, kivitelezőtől, vagy egyéb szolgáltatótól nem fogad el sem közvetlenül, sem közvetve semmilyen kedvezményt, díjazást, jutalékot, árengedményt, vagy más adományt (sem pénzben, sem más formában), melyről feltételezhető, hogy az adományozó saját magának a társasházkezelő általi kedvezőbb megítélését kívánja elérni.


5. Titoktartás

A társasházkezelő a kezelt ingatlannal, ügyfelei személye s, üzleti, magánügyeivel kapcsolatos adatot vagy információt a tulajdonosok előzetes hozzájárulása nélkül nem tár harmadik személy elé, kivéve ha az ingatlan kezelőjét erre jogszabály kötelezi.

Fenti kötelezettség vonatkozik a tulajdonos ingatlanában lakó, tevékenykedő más személyre vagy szervezetre is, aki vagy akik a tevékenységet a tulajdonossal kötött szerződés vagy megállapodás alapján végzik.

6. Kötelezettség a korábbi ügyfelekkel szemben

A társasházkezelő kötelezettségei - az érvényes ingatlankezelési szerződés alapján végzett tevékenységeket kivéve - fennállnak volt ügyfeleivel szemben is.

A társasházkezelő köteles minden olyan információt, adatot, illetve iratot volt ügy felei rendelkezésére bocsátani, melyekhez az ingatlan kezelése alatt jutott.

7. Az ingatlankezelési szerződés tartalmáról

A társasházkezelő és a tulajdonostársak között létrejött írásos szerződésnek világosnak, egyértelműnek kell lenni. Tartalmazza a felek által elfogadott egyedi feltételeket, különösen a társasházkezelő (ingatlankezelő) által nyújtott szolgáltatásokat.

8. Kapcsolat a szakma többi tagjával, a tisztességtelen verseny tilalma

A társasházkezelő saját tevékenységével kapcsolatban nem túloz, más társasházkezelők szolgáltatásaival szemben nem állítja be hamisan az általa ajánlott szolgáltatásokat.

Versenytársai tevékenységére elmarasztaló megjegyzést, megalapozatlan, sértő, becsmérlő kijelentést nem tesz, arra mást nem ösztönöz, és nem hatalmaz fel.

9. Törvények és szabályok betartása

A társasházkezelő a törvények és a helyi önkormányzati rendeletek ismeretében és betartásával végzi tevékenységét, a Magyar Társasházkezelők Országos Szakmai Szövetségének célkitűzéseit elfogadva, a legmagasabb erkölcsi és etikai normák szerint.

10. A társasházak képviselete, az egyenlő elbánás kötelezettsége

a) Az egyenlő elbánás kötelezettsége

A társasházkezelő a tulajdonostársak között faj, bőrszín, vallás, nem, családi állapot, származás, kor vagy fogyatékosság miatt különbséget nem tesz, szolgáltatásait nem mérlegeli és nem tagadja meg.

b) A társasházak képviselete

Amennyiben a meghozott döntés a vonatkozó törvények, önkormányzati rendeletek, vagy az ingatlan tulajdonosai által korábban elfogadott szabályok (alapító okirat, SZMSZ) előírásaival ellentétes (törvénysértő határozat), a társasházkezelő a vonatkozó törvények, rendeletek, előírások szerint köteles eljárni, a tulajdonosok (közgyűlés) többségi határozata esetén sem képviselheti a döntéshozókat.

11. Etikai vétségek elbírálása

A Szövetség Alapszabályának (Szervezeti és Működési Szabályzatának) társasházkezelők, vállalkozások általi be nem tartása, megsértése ezen Etikai Kódex előírásai szerint kerül elbírálásra.

12. Az Etikai Kódex elfogadása

Az Etikai Kódex elfogadását a tagok aláírásukkal igazolják.

Az aláíró vállalja, hogy a szövetség Etikai Kódexét betartja, és mind alkalmazott, mind üzlettárs munkatársaival betartatja. A vállalkozás nevében aláíró tudomásul veszi, hogy az Etikai Kódexnek a vállalkozás részéről bárki által való megsértése, az etikai eljárás következménye - függetlenül az elkövető személyétől - a vállalkozást sújtja.

Ezen Etikai Kódex előírásait a Magyar Társasházkezelők Országos Szakmai Szövetségének 2004. április 3-án megtartott alakuló közgyűlése jóváhagyta.