Még nem regisztráltam

REGISZTRÁLOK

A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról
A Főváros Közgyűlés 74/1997. (XII. 30.) rendelete szabályozza a kötelező kéményseprő-ipari szolgáltatást.
Általános rendelkezések
1. § (1) Budapest Főváros Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a kéményseprő-ipari tevékenység ellátására helyi közszolgáltatást szervez, és e tevékenység ellátásáról a helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.
(2) A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás (továbbiakban: kéményseprő-ipari közszolgáltatás) célja az élet- és vagyonbiztonság, valamint a tűzbiztonság óvása érdekében a kémények (égéstermék-elvezetők) rendeltetésszerű és biztonságos működtethetőségének biztosítása.
(3) A kéményseprő-ipari helyi közszolgáltatás Budapest főváros egész közigazgatási területére kiterjed.
2. § (1) A kéményseprő-ipari közszolgáltatással érintett kéményt magában foglaló lakás vagy más helyiség tulajdonosa, használója (a továbbiakban együtt: tulajdonos) az 1. § (1) bekezdésben foglalt közszolgáltatást köteles igénybe venni.
(2) A kéményseprő-ipari közszolgáltatással kapcsolatos szerződéses jogviszony az ingatlan tulajdonosa és a 3. § (1) bekezdése szerinti Szolgáltató között a szolgáltatás igénybevételével jön létre.
3. § (1) Budapest főváros közigazgatási területén a kéményseprő-ipari közszolgáltatás teljesítésére kizárólagos joggal rendelkező közszolgáltató a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprő-ipari Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szolgáltató).
(2) A tulajdonos a 3. § (1) bekezdésben megjelölt Szolgáltató tevékenységét köteles a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátása során igénybe venni.
Kéményseprő-ipari közszolgáltatási tevékenységek
4. § (1) A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás keretében a Szolgáltatónak a 27/1996. (X. 30.) BM rendeletben meghatározott munkálatokat kell elvégezni az ott meghatározott módon.
(2) A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás szervezett ellátása kiterjed a lakásban és más helyiségben lévő tüzelőberendezés égéstermékeinek elvezetésére szolgáló - épülő vagy már használatban levő - kémény és tartozékainak (füstcsatorna stb.) ellenőrzésére, tisztítására, műszaki felülvizsgálatára, a használatával összefüggő szakvélemény adására. Rögzítés nélkül, de engedéllyel
(3) A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás nem terjed ki arra a kéményre, amely használaton kívül áll, és amelynek bekötőnyílásait és tisztítónyílásait befalazták vagy nem éghető anyaggal tömören, illetőleg egyéb nem oldható szerelési technológiával (kötéssel) lezárták és a kéménytisztítás helyén jól látható módon megjelölték.

A kéményseprő-ipari közszolgáltatási munkák ellátása, a Szolgáltató kötelezettségei
5. § (1) A Szolgáltató a közszolgáltatási tevékenysége során - valamennyi tulajdonos tekintetében - a jogszabály szerinti kötelezettségeinek folyamatosan köteles eleget tenni.
(2) A Szolgáltatónak a tevékenység ellátása során rendelkeznie kell
- a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges ügyfélszolgálati és ügyeleti feladatokat ellátó személyzettel,
- a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges nyilvántartási rendszerrel.
(3) A műszaki felülvizsgálat során a kémények (égéstermék-elvezetők) füsttömörségét, élet- és vagyonbiztonsági okok miatt minden esetben ellenőrizni kell.
(4) A Szolgáltató a munka megkezdése előtt kellő időben - de a munka megkezdését legalább 8 nappal megelőzően - köteles a tulajdonost írásban vagy hirdetmény útján értesíteni. Az ellenőrzéshez kell elérési útvonal
A kiértesítés
- többlakásos, illetve többszintes épület esetén kapualji hirdetmény (plakát),
- laza beépítésű (családi házas) lakóterületeken az utcasarkokon jól látható módon elhelyezett hirdetmény (plakát)
útján valósul meg.
A kiértesítés ismételt esetben (pl. első alkalommal akadályoztatás, zárt lakás stb.) névre szóló, tanúk előtt postaládába helyezett értesítéssel történik.
6. § Tűz- és balesetet (halálesetet) követő vizsgálatok során a hatóságokkal a Szolgáltató köteles együttműködni és a rendelkezésre álló adatokat a hatóságoknak átadni.

A tulajdonos kötelezettségei
7. § (1) A tulajdonos köteles a kéményseprő-ipari közszolgáltatási tevékenység ellátásából fakadó munkálatok elvégzését tűrni és a munka akadálytalan, biztonságos végzéséhez szükséges előfeltételeket (pl.: az érintett helyiségekbe való bejutás lehetőségét) biztosítani.
(2) A kéményseprő-ipari közszolgáltatás elvégzését a tulajdonos vagy megbízottja az ún. sormunkakönyvben aláírásával köteles igazolni.
(3) A koromzsák tisztításakor a tulajdonos köteles megfelelő gyűjtőedényről, illetve annak ürítéséről gondoskodni.
(4) A tulajdonos köteles a bejelentett kéményseprő-ipari munka végzésének időpontjáról a használót értesíteni.
(5) A tulajdonos a kéményseprő-ipari tevékenység végzése során feltárt és írásban tudomására hozott szabálytalanságot köteles haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megszüntetni, és a szabálytalanságok megszüntetését a Szolgáltatónak bejelenteni.
(6) A kémény rendeltetésszerű, biztonságos használatával összefüggő javítási, hibaelhárítási tevékenységet minden, a kémény nyomvonalán érintett tulajdonos tűrni köteles.

A kéményseprő-ipari közszolgáltatás díja
10. § (1) A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás igénybevételéért a tulajdonos díjat köteles fizetni.
(4) Az egyedi és gyűjtőkémények, valamint azok füstcsatornáinak közszolgáltatási díjait egy összegben, a munka elvégzését követően kell a Szolgáltató vagy megbízottja által benyújtott számla alapján megfizetni.
(5) A kéményseprő-ipari közszolgáltatási tevékenységek köréből
a) a lakó- és közösségi épületekben végzett ellenőrzési, tisztítási és műszaki felülvizsgálati munkák díját az épületek tulajdonosa,
b) üzemi tüzelőberendezések füstgáz elvezetésére szolgáló kéményekkel kapcsolatos kéményseprő-ipari munkák díját a kémény és tüzelőberendezés használója (üzemeltetője),
c) minden egyéb kéményseprő-ipari tevékenység díját az igénybe vevő
köteles megfizetni.
(7) A közszolgáltatás egyéb díjait, beleértve a megrendelésre végzett munkálatok díjait is, a munka elvégzését követően a Szolgáltató által benyújtott számla alapján kell megfizetni.
(8) A Szolgáltató vagy megbízottja által a szolgáltatási díjról kiállított számlát a közszolgáltatás igénybe vevője 10 napon belül köteles kiegyenlíteni. 10 napon túli kiegyenlítés esetén a Szolgáltató a megfizetni elmulasztott összeg után a Ptk. által meghatározott mértékű késedelmi kamatot számít fel.
(9) A tulajdonost a Szolgáltató vagy megbízottja írásban szólítja fel az elmaradt díj, illetve kamat megfizetésére. Az írásbeli felszólítás tulajdonos általi kézhezvételét követő 30 nap eredménytelen elteltével a Szolgáltató követelésének jogi úton érvényt szerezhet.
(10) A kötelező közszolgáltatás díját tartalmazó számla szolgáltatással összefüggő adataival kapcsolatban a tulajdonos a Szolgáltatónál, a számlázással kapcsolatban pedig a díj beszedőjénél kifogást emelhet. A kifogásnak a számla kiegyenlítésével kapcsolatos kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs. Az írásban tett kifogásra a Szolgáltató - egyet nem értése esetén is - 30 napon belüli írásban válaszolni köteles. Ha a túlszámlázást megállapító kifogásnak a Szolgáltató vagy megbízottja helyt ad, a többletösszeget és időarányos kamatait visszafizeti vagy a tulajdonos kérésére az esedékes díjfizetési kötelességbe betudja.
11. § (1) A tulajdonos köteles megtéríteni a Szolgáltató költségeit, ha a Szolgáltató az előírt értesítési kötelezettségének eleget tett, és a munka elvégzésében megakadályozták vagy a munka elvégzésének feltételeit nem biztosították.
(2) Ha a kéményseprő-ipari közszolgáltatás a kéményseprő mulasztásából adódóan marad el, az el nem végzett munka díját és időarányos kamatait vissza kell fizetni.
Szabálysértés
12. § Aki a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátását ismételt szabályszerű értesítés ellenére akadályozza, szabálysértést követ el és 30 000 forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

Vegyes, átmeneti és hatályba léptető rendelkezések
13. § A Szolgáltató tevékenységének ellátása során jogosult teljesítési segédként olyan gazdasági társaságot vagy érvényes egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező természetes személyt igénybe venni, aki a kéményseprő-ipari közszolgáltatással kapcsolatos tevékenység egyes feladatainak ellátásához megfelelő műszaki felszereltséggel és szakképzett szakemberállománnyal rendelkezik. A teljesítési segéd tevékenységéért a Szolgáltató ugyanúgy felel, mint a saját tevékenységéért.
16. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.